تحقيق در مورد روشهاي رنگ روغن و جلا

تحقيق در مورد روشهاي رنگ روغن و جلا

تحقيق در مورد روشهاي رنگ روغن و جلا

57 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشي از تحقيق 

مواد شيميائي چطور وارد بدن مي گردند ـ سم هاي شيميائي مي توانند درسيستم خون از طريق تنفس و لوله هاي هضم مانند پوست جذب گردند . بيشتر محللها قابل تبخير شدن مي باشند و سريعاً به بخار تبديل مي گردند ، پس تنفس روش اصلي جذب مي باشد . شش تأثير گرفته در طول تنفس بسيارزياد مي باشد تقريباً در حدود 2 هكتار از كل سطح در شنها ، نسبت تبخير محللهاي مختلف با اندازه گيريهاي فشار بخار مايع تبخير شده در ميلي متر جيوه در جدول صفحات بعد نشان داده شده است . هر چه تبخير محلل بيشتر باشد ، فشار بخار بيشتر مي گردد و سريعتر اتاق رامواد بخار پر مي كند . اندازه گيريهاي نشان داده شدة فشار تبخير در 68 درجه فارنهايت ساخته شده اند و هر گونه افزايشي در دما ، افزايش تبخير را به همراه دارد .

يك لاية ضخيم خارجي پوست معمولاً مانع موثري در مقابل بيشتر مواد مي باشد . علي رغم آن ، بيشتر محللهاي مايع در توليدات جلاي چوب مانند كلريومتيلن يا الكل ايزوپروفيل مي توانند در پوست نفوذ كنند و باعث ورم پوست گردند . همچنين مواد شيميائي از طريق بريدگيها و خراشها سريعتر نفوذ مي كنند .مواد شيميائي مانند مواردي كه در شكل صفحة مقابل نشان داده شده اند ورودي به سيستم هضمي در دو روش بدست مي آورند : مصرف غذا ، نوشيدني يا سيگار به مغازه آورده شده است و آلودگي توسط مواد شيميائي مهمترين مورد مي باشد . يك روش نا آشكار شامل ششها مي باشد . ديواره هاي داخلي لولة تنفسي با يك لاية نازك حفاظت مي شوند كه با حركتهاي مدام و كوچك به طرف بالا حركت مي كنند . زماني كه مواد تنفسي به لولة تنفسي رسيدند ، آنها قورت داده مي شوند و سپس هر ماده شيميائي درمواد توسط معده جذب مي گردد . اين شرايط زماني كه شما ماسك خود را در حين جلا زدن نپوشيده باشيد به آساني پيشرفت مي كنند .

گروه بندي مواد شيميائي ـمحللهاي مايع مي توانند در گروههايي با ساختارشيميائي مشابه و نمونه هاي محلل استفاده مي شوند كه به اين معناست كه شما مي توانيد معمولاً از يك محلل در يك گروه به عنوان جانشين براي محلل ديگر از همان گروه استفاده كنيد .گروههاي محلل كه كاركنان چوب مكرراً به آن برخورد دارند شامل هيدروكربنهاي آليفاتيك ، هيدروكربنهاي كلرونيت ،هيدروكربنهاي آروماتيك ، الكلها و كتونها كه در شكل 1 گروه بندي شده اند مي باشد .

هيدروكربنهاي آليفاتيك اغلب گرفته شده از بنزين ميباشند مانند نپتونها ، پارافين ها ، مواد معدني ،n هگزان و كراسونها .از اين جدول ، شما خواهيد دريافت كه n   هگزان كه در چسبها ، جلا دهنده ها يافت مي شود نه تنها بسيار قابل اشتعال مي باشند بلكه مي تواند باعث ناراحتي در سيستم عصبي گردد كه به ضعيف شدن دستها و پاها منجر مي گردد . يكي از محللهاي ايمن براي كاركنان چوب تينررنگ مي باشد كهمادة معدني يانپتا يا جلاي سازنده و نقاش با هيدروكربنهاي آروماتيك مي باشد . هيدروكربنهاي كلرينيت با استفاده از نام كلرو يا كلريد در نامشان مشخص مي گردند . آنها محللهاي خوبي براي بيشتر نقاشيها و جلاها مي باشند زيرا اشتعال پذير نمي باشند . اما اكثريت آنها سمي شناخته شده اند كه براي شخص زنده مضر بوده و سرطان زا نيز مي باشد . به عنوان مثال ، متيل كلريد يك حلال معمولي در تكه هاي نقاشي مي باشد كه كربن مونوكسيد را ر بدن شكل مي دهد . و نشان داده شده است كه اين ماده در حيوانات آزمايشگاهي سرطان زا بوده است . دولت استفادة آن در خانه ها را محدود كرده و انتظار محدوديتهاي بعدي نيز مي رود .

هيدروكربنهاي آروماتيك كه در انواع گوناگوني از محصولات از ضخامت جلاها و تكها گرفته تا چسبها و تنگستن ها و خطرات مخصوص حاضر به عنوان يك مجموعه نشان داده مي شوند . بيشترين مورد سمي بنزين مي باشد كه باعث تخريب در عناصر تشكيل دهندة خون مي شود و ممكن است اين سلولها را پاك نمايد و باعث تخريب ستون مهره ها گردد . به دليل محدوديت هاي بوجود آمده از طرف دولت شما نبايد با بنزين برخورد داشته باشيد . بنابراين ، بعضي از محصولات قديمي ممكن است شامل حلال بوده باشد و اين محللها بايد از محيط شما دور ريخته شوند . تولين و زيلين به عنوان جانشينان بنزين مورد استفاده قرار گرفته و اگر چه مانند بنزين خطرناك نمي باشند اما ميتوانند باعث اثرات سمي جدي كه در شكل و جدول نشان داده شده اند شوند .

در ميان طبقه هاي مهم و ايمن محللها ، الكلها مي باشند كه در انواع بسياري از جلاها و محصولات ديگر مورد استفده قرار مي گيرند . متانول ياالكل چوب كه تا اينجا مهمترين سم اين گروه بوده مي تواند برسيستم بينائي تأثير كرده و به كوري مي انجامد . ايتانول يا الكل رنگ كمترين الكل سمي مي باشد وتقريباً نيمي از اثر انحطاط درمغز و نخاع را مانند ايزوپروپانول را دارا است . كيتونها ، سه نوع برچسب كوجود استون ، متيل اتيل كيتون و متيل ايزوبوتيل كتون مي باشند . استفادة متيل n    بوتيل كتون ، كه ممكن است شما در محصول قديمي بيابيد ، ممنوع شده است زيرا مي تواند سيستم عصب را مختل سازد . علائمي كه معمولاً در طول هفته ها و ماهها رخ مي دهد و شامل سستي ، حس خارش يا سوزش و شلي و ضعيفي در دستها و پاها مي باشد . محلل بي خطر گروه كتونها استون مي باشد اگرچه كه بسيار اشتعال پذير مي باشد و خطر آتش سوزي و انفجار را در بر دارد .

ديگر موارد خطرناك ـ چسبها به يك گروه بزرگ مواد خطرناك مانند آنچه در شكل 2 صفحة 12 توضيح داده شده است اشاره دارد كه بايد با احتياط با آنها برخورد داشت . بعضي از آنها به دليل اشتعال پذيري محللهايشان مانند چسب نيروسلولز با 39 درصد استون وپيوندهاي تماسي با هيدروكربنهاي تبخير متنوع ، خطرناك مي باشند . چسبهاي معمولي ديگر كه مسموميت كمتري دارند چسب هاي سفيد مي باشند كه با عنوان نمك جوهر سركه پلي وينيل شناخته مي شوند و چسب زرد ، چسب پوست ،چسب مايع ( هيدروكربن : 50 درصد اتيلن وينيل يا كپلي موجوهر سركه با 45 درصدو موم 5/0 ) و چسب مرطوب نيز در اين گروه مي باشند . بنابراين ، آنها مي توانند باعث خارش هاي پوستي يا آلرژيهاي پوستي شوند . و كازئين با مخلوط كردن پودرهاي خشك باعث خارش دستگاه تنفسي مي گردد .

محدود كردن تأثير مسموميت ـ هميشه محلل با مسموميت كمتر را در انجام كار انتخاب نمائيد و هميشه از توصيه هاي سازنده براي ايمني پيروي كنيد . برچسب هاي محصول امروزه بيشتر از زمانهاي پيشين جزئيات را توضيح مي دهند و بايد هميشه اولين منبع اطلاعات مسموميت باشند . در تمام هشدارها برروي بر چسبها مانند لطفاً در مناطق با رطوبت كافي استفاده شود نبايد به سادگي گذشت .

در گرفتن اطلاعات جزئي بيشتري از استفادة بي خطر و ذخيرة يك محصول مخصوص ، يك برگة اطلاعاتي مورد نياز مي باشد كه در صفحة مقابل قسمت بندي شده است . كانادائيها و امريكائيان در داشتن قوانين مورد نياز كارمندان در ساخت برگه هاي اطلاعاتي قابل دسترسي به كارمندان كه با مواد خطرناك سروكار دارند تلاش كردند . برگه هاي اطلاعاتي ايمني از سازندگان محصول ياتوزيع قابل دسترسي مي باشند .

از آنجائي كه مسموميت هاي شيميائي معمولاً از طريق تنفس و تماس پوستي اتفاق مي افتد ، قابل ذكر است كه اينگونه تأثيرپذيريها در پيشگيري از زخمها به حداقل مي رسند . تهوية مناسب با استفاده از خارج كردن بخارها از منطقة شما به خارج با يك منبع جانشين هواي تازه بايد تهيه شود . اين مورد مي تواند با قرار دادن يك پنكه در طرف خود كه از طرف شما به وسايل بيماري زا باد مي زند تهيه شود . پنكه اي كه از پشت باد مي زند مي تواند يك منطقة كم فشاري در جلوي بدن شما ايجاد كند كه بخارهاي مسموميت زا را به طرف شما مي آورند .

 


خرید آنلاین