تحقيق در مورد زبان شناسی و گفتگو

تحقيق در مورد زبان شناسی و گفتگو

تحقيق در مورد زبان شناسی و گفتگو

48 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از تحقيق 

ساختار ترجيحي

در يك توالي، جفت هاي مجاور به راحتي به عنوان اختلالات رضايت بخش محسوب مي شوند. آنها فعاليت هاي اجتماعي را نشان مي دهند و همه فعاليت هاي اجتماعي هنگامي كه به عنوان قسمتهاي دوم بعضي جفتها ظاهر مي شوند با هم برابر نيستند اساساً يك قسمت اول كه شامل يك درخواست يا يك پيشنهاد است نوعاً بر اساس اين انتظار كه قسمت دوم يك پذيرش خواهد بود ساخته مي شود. پذيرش، به صورت ساختاري بسيار محتمل تر از عدم پذيرش است. اين احتمال ساختاري ترجيح خوانده مي شود. اين اصطلاح براي نشان دادن يك الگوي ساختاري تعيين شده اجتماعي است و به هيچ يك از اميال عاطفي و عقلاني افراد، تك به تك ارجاع نمي كن.

در اين استفاده فني از كلمه ، ترجيح يك الگوي مشاهده شده در تكلم و سخن است و نه يك خواسته شخصي .

ساختار ترجيح قسمتهاي دوم را به قانونهاي اجتماعي ترجيح و غير ترجيحي تقسيم مي كند.

ترجيحي عمل بعدي است كه ساختاراً مورد انتظار است و غير ترجيحي عمل بعدي است كه ساختاراً مورد انتظار نيست.

الگوهاي كلي در جدول 1-8 نشان داده شده

غيرترجيحي

ترجيحي – قسمت دوم

قسمت اول

عدم موافقت

موافقت

ارزيابي

امتناع

قبول

دعوت

امتناع

قبول

تعارف

عدم موافقت

موافقت

پيشنهاد

امتناع

قبول

درخواست

خرید آنلاین