تحقيق در مورد سموم آفت کش

تحقيق در مورد سموم آفت کش

تحقيق در مورد سموم آفت کش

40 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از تحقيق 

اندرين                                                                                                            Endrine

اين سم همچنين داراي نامهاي تجارتي اندركس و هگزادرين است.

با فرمول مولكولي: C12H8Cl6O توسط شركت شل ساخته و به بازار عرضه شده است و فشار بخار آن در دماي 25 درجه سانتيگراد 7ـ10*2.6 ميلي‌بار مي‌باشد. اين سم ايزومر ديلدرين بوده و از نظر فرمول شيميايي شبيه ديلدرين مي‌باشد. كليه خواص ديلدرين و آلدرين را دربر دارد. اندرين صنعتي به صورت پودر خرمايي رنگي مي‌باشد ولي فرم خالص آن به شكل كريستالهاي سفيد رنگي است كه نقطه ذوب آن 200 درجه سانتيگراد مي‌باشد. از نظر شيميايي بسيار شبيه دي الدرين بوده اما به سادگي در گرما و نور تجزيه مي‌شود. اندرين تركيبي بسيار سمي است. LD50 حاد دهاني اندرين خالص براي موش صحرايي 11=LD50 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است. از اين سم براي كنترل آفات پنبه مانند كرم قوزه و خاردار (از امولسيون 20 درصد به ميزان 4ـ3 ليتر در هكتار) استفاده مي‌شد. در حال حاضر اين سم توليد و مصرف نمي‌شود. اندرين يكي از سمومي است كه طغيان كنه‌هاي گياهخوار را سبب شده است.

متابوليسم: در پستانداران و حشرات به متابوليتهاي آبدوست تبديل مي‌شود.

 اندوسولفان                                                                                        Endosulfane    

اين سم با نامهاي تجارتي بنزواپين، تيودان، بوسايت، سيكلودان، ماليكس، تيمول و تيونكس است.

اين سم داراي خاصيت حشره‌كشي و كنه‌كشي است.

اندوسولفان مخلوطي از دو ايزومر آلفا و بتا مي‌باشد. اين سم در سال 1956 توسط شركت ولسي كول و هوخست ساخته و به بازار عرضه شده است. اندوسولفان در آب نامحلول بوده ولي در اكثر حلالهاي آلي به خوبي حل مي‌شود. داراي جرم مولكولي 406.96 بوده و فرمول مولكولي آن C9H9Cl6O3S است. اين سم در حالت خالص به شكل كريستالهاي سفيد رنگي است كه در اكثر حلالهاي آلي به خوبي حل مي‌شود. فشار بخار 2ـ10*1.2 ميلي‌بار در دماي 70 درجه سانتيگراد، نقطه ذوب آلفا آندوسولفان 109 درجه سانتيگراد و نقطه جوش در فشار 0.9 ميلي‌بار 106 درجه سانتيگراد است. داراي خاصيت حشره‌كشي نسبتاً مطلوبي مي‌باشد. براي انسان و دام خطرناك است. 119ـ80=LD50 ميلي‌گرم بر كيلوگرم برعكس ديگر سموم كلره خاصيت تجمعي در بدن موجودات زندن را ندارد. اندوسولفان فاقد خاصيت تبخيري بوده و در برابر نور كاملاً پايدار است. نسبت ايزومر آلفا به ايزومر بتا در فرآورده صنعتي به نسبت 124 است. از طريق پوست جذب مي‌شود. اندوسولفان در محيطهاي قليايي و خنثي سريعاً هيدروليز شده و به الكل اندوسولفان كه داراي سميت كمي براي انسان و ديگر جانورات است، تبديل مي‌شود. همچنين اين تركيب اكسيد شده تبديل به سولفات اندوسولفان كه داراي سميت كمي براي انسان و ديگر جانوران است، تبديل مي‌گردد. سولفات اندوسولفات به اندازه آلفا اندوسولفان براي حشرات سمي است. اين فرآيند در شرايط طبيعي و در سطح گياهان، در داخل خاك و آب به وقوع مي‌پيوندد.

اندوسولفان در غلظتهاي توصيه شده باعث گياهسوزي نمي‌شود. همچنين از طريق برگها و ريشه وارد بافتهاي گياهي نمي‌گردد و بنابراين در آلودگيهاي شديد خاك در بافتهاي گياهي تجمع پيدا نمي‌كند.

اندوسولفان حشره‌كش و كنه‌كش تماسي و گوارشي است و داراي سميت بالايي براي حشرات را سته‌هاي سخت بالپوشان، لارو پروانه‌ها و كنه‌هاي گياهخوار مي‌باشد. دوام اين سم در شرايط طبيعي مزرعه 15 روز است.

اندوسولفان سميت كمي براي زنبور عسل و زنبورهاي گرده‌افشان و كفشدوزكها دارد به همين لحاظ بكارگيري آن در IPM قابل توصيه است.

باي فنيترين                                                                                             Bifenthrine

اين سم با نام تجارتي بريگاد و تالستار است.

فرمول مولكولي: C22H22CLF­3O2، جرم مولكولي: 422.9 دلتن است. اين سم در سال 1984 توسط كارخانه اف. ام. سي ساخته و به بازار عرضه شده است. شكل خالص اين سم به صورت جامد است. نقطه ذوب 70.6ـ68 درجه سانتيگراد، فشار بخار 0.024 ميلي پاسكال در (25 درجه سانتيگراد)، وزن مخصوص: 1.21 درجه 25 درجه سانتيگراد است.

پايداري ماده تكنيكال آن در 25 درجه سانتيگراد بيش از يكسال دوام دارد و در برابر نور معمولي نيمه عمر آن 255 روز است. نيمه عمر آن در خاك 65 تا 125 روز مي‌باشد.

اين سم روي بسياري از حشرات مخصوصاً سخت بالپوشان، زنجركها، سنها وب الپولكداران مؤثر است و براي مبارزه با شته‌ها دو بالان به ميزان 100 گرم ماده خالص در هكتار مصف مي‌شود.

اين سم به بازار به صورت مايع امولسيون شونده 10 درصد محلول 8% و پودر و تابل 10% مخلوط آن به نسبت 40 گرم با 200 گرم كلوفن ترين به نام توران و مخلوط با آميتراز به نام زيپاك عرضه شده است.

ميزان كشندگي 50 درصد آن از راه دهان براي موش صحرائي 54.5 ميلي‌گرم تكنيكال و از طريق پوست براي خرگوش بيش از 2000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم تعيين شده است. مقدار مجاز باقيمانده اين سم در موقع مصرف با غذا براي سگها 1.5 ميلي‌گرم بر كيلوگرم در روز است.

بروموپروپيلات                                                                                  Bromopropilate   

اين سم داراي نامهاي تجارتي نئورون، آكارول است.

نام شيميايي ايزوپروپيل ـ دي بروموبنزوكسايد است. فرمول مولكولي: C17H16Br2O3، در سال 1966 توسط گراپ و همكاران و معرفي و به وسيله شركت سيبا گايگي به بازار عرضه شد. نقطه ذوب آن 77 درجه سانتيگراد و فشار بخار 7ـ10*1.1 ميلي‌بار در دماي 20 درجه سانتيگراد است.

ماده خالص آن پودر كرم رنگي با نقطه ذوب آن 72 درجه سانتيگراد است. در آب به ميزان خيلي كم حل مي‌شود اما در اكثر حلالهاي آلي به خوبي حل مي‌گردد. خاصيت تبخير قابل توجهي دارد. نئورون وقتي در شرايط طبيعي ذخيره شود نسبتاً پايدار ولي در معرض مواد قليايي و اسيدي به مواد غير سمي تبديل مي‌شود. در خاك پايداري زيادي داشته و حركت آن در لايه‌هاي خاك كم است. دوام و حركت آن در خاك به خواص خاك بستگي دارد. نئورون بر روي گياهان نسبتاً با ثبات بوده و باقيمانده آن حتي تا روز پس از سمپاشي نيز ديده مي‌شود. تجزيه آن بسيار بطني و كنداست. در غلظتهاي توصيه شده گياهسوزي ايجاد نمي‌كند.

كنه‌كشي تماسي با مقداري خاصيت نفوذي و تدخيني است. مدت اثر حفاظتي كنه‌كشي آن 10ـ8 هفته مي‌باشد. اين سم داراي اثر بسيار شديد اوليه (ضربه‌اي) بوده 99.4ـ84.5درصد كنه‌ها را از بين مي‌برد. اين تركيب خاصيت تخم‌كشي و كنه‌كشي خوبي دارد. براي كنه‌هاي مقاوم به تركيبات كلره و فسفره نيز مؤثر است. براي كنترل ايده‌آل كنه‌ها. بايد سطح گياهان در موقع سمپاشي كاملاً به اين سم آغشته بود. اين سم براي انسان و ديگر پستانداران سميت كمي دارد. LD50 آن براي موش صحرايي 5000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم وزن بدن مي‌باشد.

 


خرید آنلاین